Master

You are here:

Oferta educatională

Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Info
Ingineria autovehiculelor Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule pdf
Inginerie industrială Inginerie integrată pdf
Ingineria produselor din materiale polimerice şi compozite pdf
Procedee productive de sudare în mediu de gaze protectoare pdf
Ingineria materialelor Materiale şi tehnologii avansate pdf
Inginerie mecanică Hidrodinamica maşinilor şi sistemelor hidromecanice pdf
Inginerie mecanică avansată pdf
Ingineria relaţiilor de muncă, sănătate şi securitate în muncă pdf
Managementul calităţii proceselor tehnologice pdf
Sisteme integrate pentru fabricaţia agroalimentară pdf
Sisteme feroviare moderne pdf
Ingineria transporturilor Tehnici avansate în transportul rutier pdf
Mecatronică şi robotică Ingineria calităţii în mecatronică şi robotică pdf
Ergoinginerie în mecatronică pdf
Sisteme robotice cu inteligenţă artificială pdf
Sisteme robotice inteligente pentru Industry 4.0 pdf
Ştiinţe inginereşti aplicate Metode şi tehnici statistice în sănătate şi în cercetarea clinică pdf
Managementul calității în inginerie medicală pdf